Standardisation Course Part 6 – Idori, Tanto-dori and Muto-dori-no-kata

This part of the standardisation course is Idori-no-kata (kneeling defences), Tanto-dori-no-kata (knife defences) and Muto-dori-no-kata (sword defences).

Idori-no-kata

 

Tanto-dori-no-kata


 

Mutodori-no-gata